International

nail art specialists

The international beauty agency

ตัวแทนรับสมัครงาน International nail art specialists ช่างฝีมือการตกแต่งเล็บ ในซาลอนชั้นนำของหลายประเทศ เช่นในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย แคนนาดา และเอเซีย อีกหลายประเทศ

เปิดรับสมัคร เทรนเนอร์โยคะ นานาชาติ ในหลายประเทศ

ตำแหน่ง International nail art specialists

อัตราค่าจ้าง :

1.เงินประจำตำแหน่ง 2,500-4,500 usd/Month

2.ค่าที่พัก 1,000-1,500 usd/Month

3.ค่าเดินทาง ตามจริง ระหว่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขการทำงาน

1.ทำงาน สัปดาห์ ละ 5 วัน (มีการสลับวันหยุด)

2.ทำงาน วันละ 6 ชม (ทำงานเป็นกะ)

3.ทำงาน ใน Studio

สัญญาการทำงาน : ปี ต่อ ปี

คุณสมบัติ :

1.เพศ ชาย/หญิง

2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป

3.การศึกษา จบ หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ (ชั้นสูง) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1.ใบประกาศ การผ่านการอบรมหลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ (ชั้นสูง)

(รับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่นกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ)

2.ใบรับรองการเป็นช่างทำเล็บในระดับนานาชาติ

3.บัตรประชาชน (กรณีสมัครในปะเทศ)

4.หนังสือเดินทาง (กรณีสมัครในต่างประเทศ)

5.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด กว้าง 30 mm สูง 40 mm พื้นขาว

6.เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ในแต่ละประเทศ)

7.เอกสารประกอบการขอ work permit (ในแต่ละประเทศ)


บริษัทตัวแทน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขอวีซ่า และwork permit และถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


หมายเหตุ

1.บรัษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในต่างประเทศ