International

Yoga TrainerThe international beauty agency

ตัวแทนรับสมัครงาน International Yoga Trainer ในหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ

เปิดรับสมัคร เทรนเนอร์โยคะ นานาชาติ ในหลายประเทศ

ตำแหน่ง International Yoga Trainer

อัตราค่าจ้าง :

1.เงินประจำตำแหน่ง 2,500-4,500 usd/Month

2.ค่าที่พัก 1,000-1,500 usd/Month

3.ค่าเดินทาง ตามจริง ระหว่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขการทำงาน

1.ทำงาน สัปดาห์ ละ 5 วัน (มีการสลับวันหยุด)

2.ทำงาน วันละ 6 ชม (ทำงานเป็นกะ)

3.ทำงาน ใน Studio

สัญญาการทำงาน : ปี ต่อ ปี

คุณสมบัติ :

1.เพศ ชาย/หญิง

2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3.การศึกษา จบ หลักสูตรครูโยคะ 300 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1.ใบประกาศ การผ่านการเรียนหลักสูตรครูโยคะ

(รับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่นกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ)

2.ใบรับรองการเป็นครูโยคะจากสมาคมโยคะในระดับนานาชาติ

3.บัตรประชาชน (กรณีสมัครในปะเทศ)

4.หนังสือเดินทาง (กรณีสมัครในต่างประเทศ)

5.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด กว้าง 30 mm สูง 40 mm พื้นขาว

6.เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ในแต่ละประเทศ)

7.เอกสารประกอบการขอ work permit (ในแต่ละประเทศ)


บริษัทตัวแทน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขอวีซ่า และwork permit และถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


หมายเหตุ

1.บรัษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในต่างประเทศ